ΨΑΛΜΟΣ 66 – ΝΑ ΣΕ ΥΜΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ

Κάθισμα 9

1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· ψαλμὸς ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ.

2 Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. (διάψαλμα).

3 τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι τὸ σωτήριόν σου.

4 ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες.

5 εὐφρανθήτωσαν καὶ ἀγαλλιάσθωσαν ἔθνη, ὅτι κρινεῖς λαοὺς ἐν εὐθύτητι καὶ ἔθνη ἐν τῇ γῇ ὁδηγήσεις. (διάψαλμα).

6 ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοί, ὁ Θεός, ἐξομολογησάσθωσάν σοι λαοὶ πάντες.

7 γῆ ἔδωκε τὸν καρπὸν αὐτῆς· εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν.

8 εὐλογήσαι ἡμᾶς ὁ Θεός, καὶ φοβηθήτωσαν αὐτὸν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς.

Ερμηνείες Ψαλμού

α1 Αἶνος καί λατρεία. Ἐθνική καί ἀτομική.
α2 Γιά νά προστατεύειὁ Θεός ὅλο τό ἔθνος.
β Ὅταν ζητῆς τό θεῖον ἔλεος, ὕμνησέ τον.
γ Γιά νά εὐλογηθοῦν τά πουλερικά (ὀρνιθοτροφεῖα).
θ “Δοξολογία, ἐπίκλησις καί προβολή μεσιτείας’.

Μετάφραση – Ερμηνεία

1 –
1 Στον πρωτοψάλτη· με λαούτο. Ψαλμός, άσμα.

2 Είθε, Κυριος ο Θεός, να δείξη και να στείλη προς ημάς την άπειρον ευσπλαγχνίαν του, να μας ευλογήση, να εμφανίση εις ημάς γεμάτο καλωσύνην το πρόσωπόν του και να μας ελεήση·
2 Θεέ, σπλαχνίσου μας κι ευλόγησέ μας! Το βλέμμα σου ευνοϊκό ας πέσει πάνω μας. (Διάψαλμα)

3 ώστε δια μέσου ημών, που απολαμβάνομεν τας ευλογίας σου, να γνωρίση όλος ο κόσμος την πορείαν της θείας σου προνοίας, και να κηρυχθή η σωτηρία σου εις όλα τα έθνη.
3 Για να γνωρίσουν όλοι πάνω στη γη πώς ενεργείς· κι όλοι οι λαοί τη σωτηρία που δίνεις.

4 Τοτε θα σε δοξολογήσουν οι λαοί, Θεέ μου. Ναι, θα δοξολογήσουν σε όλοι οι λαοί.
4 Να σε υμνούν λαοί, Θεέ· όλοι οι λαοί να σε υμνούνε!

5 Θα πλημμυρίσουν από ευφροσύνην και αγαλλίασιν όλα τα έθνη, διότι συ ως βασιλεύς θα κρίνης τους λαούς με δικαιοσύνην και ευθύτητα και θα καθοδηγής τα έθνη ασφαλή και ειρηνικά εις τας χώρας των.
5 Να χαίρονται όλα τα έθνη και ν’ αγάλλονται γιατί κρίνεις μ’ ευθύτητα την οικουμένη, και κατευθύνεις όλα τα έθνη πάνω στη γη. (Διάψαλμα)

6 Θα σε δοξολογήσουν, ω Θεέ, λαοί. Θα δοξολογήσουν σε όλοι οι λαοί.
6 Να σε υμνούν λαοί Θεέ· όλοι οι λαοί να σε υμνούνε!

7 Η γη θα δώση πλούσιον τον καρπόν αυτής. Είθε να μας ευλογήση ο Θεός, ο Θεός μας.
7 Η γη έδωσε τον καρπό της· ο Θεός, ο Θεός μας μας ευλογεί.

8 Είθε να μας ευλογήση ο Θεός. Να ευλαβηθούν δε και να λατρεύσουν αυτόν όλοι οι κάτοικοι της γης μέχρι και των περάτων της γης.
8 Ναι, ας μας ευλογεί ο Θεός· κι αυτόν ας σέβονται σ’ όλα τα πέρατα της γης!