ΨΑΛΜΟΣ 116 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

Κάθισμα 16

Ἀλληλούϊα.

1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί,

2 ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

Ερμηνείες Ψαλμού

α1 Ὁ ὕμνος εὐχαριστίας.
α2 Γιά νά βοηθήση ὁ Θεός νά σωθῆ ἡ ζωή κάποιου ἀνθρώπου.
γ Γιά νά διατηροῦν ἀγάπη καί ὁμόνοια οἱ οἰκογένειες καί νά δοξολογοῦν τόν Θεό.
ε “Εὐχαριστήριος ψ.. Καλεῖ ὅλα τά ἔθνη πρός δοξολογίαν καί εὐχαριστίαν τοῦ Χριστοῦ, ὅστις εὐεργέτησε μέ τόσας καί τόσας εὐεργεσίας καί χάριτας ὅλα τά ἔθνη διά τῆς ἐνσάρκου του οἰκονομίας”.
θ “Πρός δοξολογίαν καί ἐν γένει πρός λατρείαν τοῦ Θεοῦ ἐν οἷς ἐκτίθενται αἱ τοῦ Θεοῦ ἰδιότητες.Ἡ ἀγαθότης καί τό ἔλεός Του”.

Μετάφραση – Ερμηνεία

Ἀλληλούϊα.

1 Δοξολογείτε τον Κυριον όλα τα έθνη της γης, επαινέσατέ τον όλοι οι λαοί.
1 Αλληλούια! Αινείτε τον Κύριο όλοι οι ειδωλολάτρες! Αυτόν υμνείτε όλοι οι λαοί!

2 Υμνολογήσατέ τον, διότι το έλεός του εδείχθη προς ημάς μέγα και ακατανίκητον, η δε φιλαλήθειά του και η αξιοπιστία εις τας υποσχέσστου παραμένει στους αιώνας των αιώνων.
2 Γιατί μεγάλη είναι για μας η αγάπη του, και του Κυρίου η πιστότητα αιώνια. Αινείτε τον Κύριο! Αλληλούια!