ΨΑΛΜΟΣ 69 – ΕΛΑ, ΚΥΡΙΕ, ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ

ΨΑΛΜΟΣ 69 – ΕΛΑ, ΚΥΡΙΕ, ΜΗΝ ΑΡΓΕΙΣ Κάθισμα 9 1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυΐδ, εἰς ἀνάμνησιν, εἰς τὸ σῶσαί με Κύριον. 2 Ὁ Θεὸς, εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχες· Κύριε, εἰς τὸ βοηθῆσαί μοι σπεῦσον. 3 αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐντραπήτωσαν οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχήν μου· ἀποστραφήτωσαν...

ΨΑΛΜΟΣ 68 – Η ΟΛΟΨΥΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ ΣΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 68 – Η ΟΛΟΨΥΧΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΑΟ ΣΟΥ Κάθισμα 9 1 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Σῶσόν με, ὁ Θεός, ὅτι εἰσήλθοσαν ὕδατα ἕως ψυχῆς μου. 3 ἐνεπάγην εἰς ἰλὺν βυθοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις· ἦλθον εἰς τὰ βάθη τῆς θαλάσσης καὶ...

ΨΑΛΜΟΣ 67 – ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΘΕΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 67 – ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΗ ΘΕΟΥ Κάθισμα 9 1 Εἰς τὸ τέλος· ᾠδῆς ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Ἀναστήτω ὁ Θεός, καὶ διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ, καὶ φυγέτωσαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν. 3 ὡς ἐκλείπει καπνός, ἐκλιπέτωσαν· ὡς τήκεται κηρὸς ἀπὸ...

ΨΑΛΜΟΣ 66 – ΝΑ ΣΕ ΥΜΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ

ΨΑΛΜΟΣ 66 – ΝΑ ΣΕ ΥΜΝΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΛΑΟΙ Κάθισμα 9 1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· ψαλμὸς ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ. 2 Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὑτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς. (διάψαλμα). 3 τοῦ γνῶναι ἐν τῇ γῇ τὴν ὁδόν σου, ἐν πᾶσιν ἔθνεσι...

ΨΑΛΜΟΣ 65 – ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ

ΨΑΛΜΟΣ 65 – ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΘΕΟ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ Κάθισμα 9 Εἰς τὸ τέλος· ᾠδὴ ψαλμοῦ· ἀναστάσεως. 1 Ἀλαλάξατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ, 2 ψάλατε δὴ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ. δότε δόξαν αἰνέσει αὐτοῦ. 3 εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερὰ τὰ ἔργα σου· ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσονταί σε οἱ...

ΨΑΛΜΟΣ 64 – Σ’ ΕΣΕΝΑ ΥΜΝΟΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ, ΘΕΕ

ΨΑΛΜΟΣ 64 – Σ’ ΕΣΕΝΑ ΥΜΝΟΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ, ΘΕΕ Κάθισμα 9 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ, ᾠδὴ Ἱερεμίου καὶ Ἰεζεκιήλ ἐκ τοῦ λαοῦ τῆς παροικίας, ὅτε ἔμελλον ἐκπορεύεσθαι. 2 Σοὶ πρέπει ὕμνος, ὁ Θεός, ἐν Σιών, καὶ σοὶ ἀποδοθήσεται εὐχὴ ἐν Ἱερουσαλήμ. 3...