ΨΑΛΜΟΣ 63 – Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΟΥΣ

ΨΑΛΜΟΣ 63 – Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΟΥΣ Κάθισμα 8 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς φωνῆς μου, ἐν τῷ δέεσθαί με πρὸς σέ, ἀπὸ φόβου ἐχθροῦ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν μου. 3 σκέπασόν με ἀπὸ συστροφῆς πονηρευομένων, ἀπὸ πλήθους...

ΨΑΛΜΟΣ 62 – Η ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΙ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ

ΨΑΛΜΟΣ 62 – Η ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΚΙ ΑΠ’ ΤΗ ΖΩΗ Κάθισμα 8 1 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας. 2 Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μου, πρὸς σὲ ὀρθρίζω· ἐδίψησέ σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ ἐρήμῳ καὶ ἀβάτῳ καὶ ἀνύδρῳ. 3 οὕτως...

ΨΑΛΜΟΣ 61 – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ ΒΡΙΣΚΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΓΑΛΗΝΗ

ΨΑΛΜΟΣ 61 – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΘΕΟ ΒΡΙΣΚΕΙ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΓΑΛΗΝΗ Κάθισμα 8 1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ Ἰδιθούν· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Οὐχὶ τῷ Θεῷ ὑποταγήσεται ἡ ψυχή μου; παρ᾿ αὐτῷ γὰρ τὸ σωτήριόν μου· 3 καὶ γὰρ αὐτὸς Θεός μου καὶ σωτήρ μου, καὶ ἀντιλήπτωρ μου, οὐ μὴ σαλευθῶ ἐπὶ...

ΨΑΛΜΟΣ 60 – ΑΙΩΝΙΑ ΘΑ ‘ΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕΝΩ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 60 – ΑΙΩΝΙΑ ΘΑ ‘ΘΕΛΑ ΝΑ ΜΕΝΩ ΣΤΗ ΣΚΗΝΗ ΣΟΥ Κάθισμα 8 1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· τῷ Δαυΐδ. 2 Εἰσάκουσον, ὁ Θεός, τῆς δεήσεώς μου, πρόσχες τῇ προσευχῇ μου. 3 ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς πρὸς σὲ ἐκέκραξα ἐν τῷ ἀκηδιάσαι τὴν καρδίαν μου· ἐν πέτρᾳ ὕψωσάς με,...

ΨΑΛΜΟΣ 59 – Ο ΘΕΟΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 59 – Ο ΘΕΟΣ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ Κάθισμα 8 1 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς ἀλλοιωθησομένοις ἔτι, εἰς στηλογραφίαν τῷ Δαυΐδ, εἰς διδαχήν, 2 ὁπότε ἐνεπύρισε τὴν Μεσοποταμίαν Συρίας καὶ τὴν Συρίαν Σοβάλ, καὶ ἐπέστρεψεν Ἰωάβ, καὶ ἐπάταξε τὴν φάραγγα τῶν...

ΨΑΛΜΟΣ 58 – ΘΕΕ ΜΟΥ, ΓΛΙΤΩΣΕ ΜΕ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 58 – ΘΕΕ ΜΟΥ, ΓΛΙΤΩΣΕ ΜΕ ΑΠ’ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΜΟΥ Κάθισμα 8 1 Εἰς τὸ τέλος· μὴ διαφθείρῃς· τῷ Δαυΐδ εἰς στηλογραφίαν, ὁπότε ἀπέστειλε Σαοὺλ καὶ ἐφύλαξε τὸν οἶκον αὐτοῦ τοῦ θανατῶσαι αὐτόν. 2 Ἐξελοῦ με ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ Θεός, καὶ ἐκ τῶν ἐπανισταμένων...