ΨΑΛΜΟΣ 54 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 54 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΔΟΜΕΝΟΥ Κάθισμα 7 1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· συνέσεως τῷ Δαυΐδ. 2 Ἐνώτισαι, ὁ Θεός, τὴν προσευχήν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου, 3 πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου. ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην 4 ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ...

ΨΑΛΜΟΣ 53 – ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΕΝΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 53 – ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΕΝΟΥ Κάθισμα 7 1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· συνέσεως τῷ Δαυΐδ 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς Ζιφαίους καὶ εἰπεῖν τῷ Σαούλ· οὐκ ἰδοὺ Δαυΐδ κέκρυπται παρ᾿ ἡμῖν; 3 Ὁ Θεὸς, ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρῖνόν με. 4 ὁ Θεός,...

ΨΑΛΜΟΣ 52 – ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΨΑΛΜΟΣ 52 – ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Κάθισμα 7 1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ Μαελέθ· συνέσεως τῷ Δαυΐδ. 2 Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· Οὐκ ἔστι Θεός. διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἀνομίαις, οὐκ ἔστι ποιῶν ἀγαθόν. 3 ὁ Θεὸς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ...

ΨΑΛΜΟΣ 51 – ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 51 – ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΟΥΤΗ ΤΟΥ Κάθισμα 7 1 Εἰς τὸ τέλος· συνέσεως τῷ Δαυΐδ· 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν Δωὴκ τὸν Ἰδουμαῖον καὶ ἀναγγεῖλαι τῷ Σαοὺλ καὶ εἰπεῖν αὐτῷ· ἦλθε Δαυΐδ εἰς τὸν οἶκον Ἀβιμέλεχ. 3 Τί ἐγκαυχᾷ ἐν κακίᾳ, ὁ δυνατός, ἀνομίαν ὅλην τὴν...

ΨΑΛΜΟΣ 50 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ

ΨΑΛΜΟΣ 50 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ Κάθισμα 7 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ 2 ἐν τῷ ἐλθεῖν πρὸς αὐτὸν Νάθαν τὸν προφήτην, ἡνίκα εἰσῆλθε πρὸς Βηρσαβεέ. 3 Ἐλέησόν με, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου· 4...

ΨΑΛΜΟΣ 49 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ Ν’ ΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 49 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ Ν’ ΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ Κάθισμα 7 Ψαλμὸς τῷ Ἀσάφ. 1 Θεὸς θεῶν Κύριος ἐλάλησε καὶ ἐκάλεσε τὴν γῆν ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν. 2 ἐκ Σιὼν ἡ εὐπρέπεια τῆς ὡραιότητος αὐτοῦ, 3 ὁ Θεὸς ἐμφανῶς ἥξει, ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ...