ΨΑΛΜΟΣ 45 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΨΑΛΜΟΣ 45 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Κάθισμα 6 1 Εἰς τὸ τέλος· ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορέ, ὑπὲρ τῶν κρυφίων ψαλμός. 2 Ὁ Θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις, βοηθὸς ἐν θλίψεσι ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδρα. 3 διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ...

ΨΑΛΜΟΣ 44 – ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ 44 – ΠΟΙΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ Κάθισμα 6 1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ἀλλοιωθησομένων· τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν· ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἀγαπητοῦ. 2 Ἐξηρεύξατο ἡ καρδία μου λόγον ἀγαθόν, λέγω ἐγὼ τὰ ἔργα μου τῷ βασιλεῖ, ἡ γλῶσσά μου κάλαμος γραμματέως ὀξυγράφου....

ΨΑΛΜΟΣ 43 – ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΣΥ ΜΑΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕΣ

ΨΑΛΜΟΣ 43 – ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΣΥ ΜΑΣ ΑΠΕΡΡΙΨΕΣ Κάθισμα 6 1 Εἰς τὸ τέλος· τοῖς υἱοῖς Κορὲ εἰς σύνεσιν ψαλμός. 2 Ὁ Θεὸς, ἐν τοῖς ὠσὶν ἡμῶν ἠκούσαμεν, καὶ οἱ πατέρες ἡμῶν ἀνήγγειλαν ἡμῖν ἔργον, ὃ εἰργάσω ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν, ἐν ἡμέραις ἀρχαίαις. 3 ἡ χείρ σου ἔθνη...

ΨΑΛΜΟΣ 42 – ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΜΕ ΘΕΕ

ΨΑΛΜΟΣ 42 – ΔΙΚΑΙΩΣΕ ΜΕ ΘΕΕ Κάθισμα 6 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Κρῖνόν με, ὁ Θεός, καὶ δίκασον τὴν δίκην μου ἐξ ἔθνους οὐχ ὁσίου· ἀπὸ ἀνθρώπου ἀδίκου καὶ δολίου ῥῦσαί με. 2 ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεὸς κραταίωμά μου· ἱνατί ἀπώσω με; καὶ ἱνατί σκυθρωπάζων πορεύομαι ἐν τῷ ἐκθλίβειν...

ΨΑΛΜΟΣ 41 – ΟΠΩΣ Η ΕΛΑΦΙΝΑ ΑΠΟΖΗΤΑΕΙ

ΨΑΛΜΟΣ 41 – ΟΠΩΣ Η ΕΛΑΦΙΝΑ ΑΠΟΖΗΤΑΕΙ Κάθισμα 6 1 Εἰς τὸ τέλος· εἰς σύνεσιν τοῖς υἱοῖς Κορέ. 2 Ὅν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρός σέ, ὁ Θεός. 3 ἐδίψησεν ἡ ψυχή μου πρὸς τὸν Θεόν, τὸν ἰσχυρόν, τὸν ζῶντα· πότε ἥξω...

ΨΑΛΜΟΣ 40 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΕΝΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 40 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΕΝΟΥ Κάθισμα 6 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Μακάριος ὁ συνιῶν ἐπὶ πτωχὸν καὶ πένητα· ἐν ἡμέρᾳ πονηρᾷ ῥύσεται αὐτὸν ὁ Κύριος. 3 Κύριος διαφυλάξαι αὐτὸν καὶ ζήσαι αὐτὸν καὶ μακαρίσαι αὐτὸν ἐν τῇ γῇ καὶ μὴ παραδῷ αὐτὸν εἰς...