ΨΑΛΜΟΣ 36 – ΜΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΕΙΣ ΟΤΑΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΚΟΙ

ΨΑΛΜΟΣ 36 – ΜΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΕΙΣ ΟΤΑΝ ΘΡΙΑΜΒΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΚΟΙ Κάθισμα 5 Τῷ Δαυΐδ. 1 Μὴ παραζήλου ἐν πονηρευομένοις μηδὲ ζήλου τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν· 2 ὅτι ὡσεὶ χόρτος ταχὺ ἀποξηρανθήσονται καὶ ὡσεὶ λάχανα χλόης ταχὺ ἀποπεσοῦνται. 3 ἔλπισον ἐπὶ Κύριον καὶ ποίει...

ΨΑΛΜΟΣ 35 – ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ, ΚΥΡΙΕ, Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΨΑΛΜΟΣ 35 – ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ, ΚΥΡΙΕ, Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Κάθισμα 5 1 Εἰς τὸ τέλος· τῷ δούλῳ Κυρίου τῷ Δαυΐδ. 2 Φησὶν ὁ παράνομος τοῦ ἁμαρτάνειν ἐν ἑαυτῷ, οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ· 3 ὅτι ἐδόλωσεν ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ εὑρεῖν τὴν ἀνομίαν αὐτοῦ καὶ μισῆσαι....

ΨΑΛΜΟΣ 34 – ΙΚΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗ

ΨΑΛΜΟΣ 34 – ΙΚΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩΟΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΥΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΚΗ Κάθισμα 5 Τῷ Δαυΐδ. 1 Δίκασον, Κύριε, τοὺς ἀδικοῦντάς με, πολέμησον τοὺς πολεμοῦντάς με. 2 ἐπιλαβοῦ ὅπλου καὶ θυρεοῦ καὶ ἀνάστηθι εἰς τὴν βοήθειάν μου, 3 ἔκχεον ῥομφαίαν καὶ σύγκλεισον ἐξ ἐναντίας τῶν...

ΨΑΛΜΟΣ 33 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΛΥΤΡΩΣΕ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ

ΨΑΛΜΟΣ 33 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΕ ΛΥΤΡΩΣΕ ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ Κάθισμα 5 1 Τῷ Δαυΐδ, ὁπότε ἠλλοίωσε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐναντίον Ἀβιμέλεχ, καὶ ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ ἀπῆλθεν. 2 Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ, διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου. 3 ἐν τῷ...

ΨΑΛΜΟΣ 32 – ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ

ΨΑΛΜΟΣ 32 – ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ Κάθισμα 5 Τῷ Δαυΐδ. 1 Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις. 2 ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ. 3 ᾄσατε αὐτῷ ᾆσμα καινόν, καλῶς ψάλατε αὐτῷ ἐν ἀλαλαγμῷ. 4 ὅτι...