ΨΑΛΜΟΣ 31 – Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΦΕΣΗ

ΨΑΛΜΟΣ 31 – Η ΕΥΤΥΧΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕ ΑΦΕΣΗ Κάθισμα 4 Τῷ Δαυΐδ· συνέσεως. 1 Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι· 2 μακάριος ἀνήρ, ᾧ οὐ μὴ λογίσηται Κύριος ἁμαρτίαν, οὐδέ ἐστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλος. 3 ὅτι ἐσίγησα, ἐπαλαιώθη τὰ...

ΨΑΛΜΟΣ 30 – ΚΥΡΙΕ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 30 – ΚΥΡΙΕ, ΕΣΥ ΕΙΣΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥ Κάθισμα 4 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ· ἐκστάσεως. 2 Ἐπὶ σοί, Κύριε, ἤλπισα, μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα· ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με. 3 κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου, τάχυνον τοῦ ἐξελέσθαι με·...

ΨΑΛΜΟΣ 29 – ΚΥΡΙΕ, ΜΟΥ ‘ΔΩΣΕΣ ΠΙΣΩ ΤΗ ΖΩΗ

ΨΑΛΜΟΣ 29 – ΚΥΡΙΕ, ΜΟΥ ‘ΔΩΣΕΣ ΠΙΣΩ ΤΗ ΖΩΗ Κάθισμα 4 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς ᾠδῆς τοῦ ἐγκαινισμοῦ τοῦ οἴκου· Δαυΐδ. 2 Ὑψώσω σε, Κύριε, ὅτι ὑπέλαβές με καὶ οὐκ εὔφρανας τοὺς ἐχθρούς μου ἐπ᾿ ἐμέ. 3 Κύριε ὁ Θεός μου, ἐκέκραξα πρὸς σέ, καὶ ἰάσω με· 4 Κύριε,...

ΨΑΛΜΟΣ 28 – Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 28 – Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Κάθισμα 4 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ· ἐξοδίου σκηνῆς. 1 Ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, υἱοὶ Θεοῦ, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ υἱοὺς κριῶν, ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν, 2 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ. 3 φωνὴ...

ΨΑΛΜΟΣ 27 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 27 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Κάθισμα 4 Τοῦ Δαυΐδ. 1 Πρὸς σέ, Κύριε, κεκράξομαι, ὁ Θεός μου, μὴ παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ, μήποτε παρασιωπήσῃς ἀπ᾿ ἐμοῦ καὶ ὁμοιωθήσομαι τοῖς καταβαίνουσιν εἰς λάκκον. 2 εἰσάκουσον τῆς φωνῆς τῆς...

ΨΑΛΜΟΣ 26 – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ

ΨΑΛΜΟΣ 26 – ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ Κάθισμα 4 Τοῦ Δαυΐδ· πρὸ τοῦ χρισθῆναι. 1 Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω; 2 ἐν τῷ ἐγγίζειν ἐπ᾿ ἐμὲ κακοῦντας τοῦ φαγεῖν τὰς σάρκας μου, οἱ...