ΨΑΛΜΟΣ 23 – Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ

ΨΑΛΜΟΣ 23 – Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΟ ΝΑΟ Κάθισμα 3 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ· τῆς μιᾶς Σαββάτων. 1 Τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ. 2 αὐτὸς ἐπὶ θαλασσῶν ἐθεμελίωσεν αὐτὴν καὶ ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν. 3 τίς...

ΨΑΛΜΟΣ 22 – ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΜΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ

ΨΑΛΜΟΣ 22 – ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΜΟΥ Ο ΚΥΡΙΟΣ Κάθισμα 3 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Κύριος ποιμαίνει με καὶ οὐδέν με ὑστερήσει. 2 εἰς τόπον χλόης, ἐκεῖ με κατεσκήνωσεν, ἐπὶ ὕδατος ἀναπαύσεως ἐξέθρεψέ με, 3 τὴν ψυχήν μου ἐπέστρεψεν. ὡδήγησέ με ἐπὶ τρίβους δικαιοσύνης ἕνεκεν τοῦ...

ΨΑΛΜΟΣ 21 – ΘΕΕ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ Μ’ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕΣ;

ΨΑΛΜΟΣ 21 – ΘΕΕ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ Μ’ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕΣ; Κάθισμα 3 1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ἀντιλήψεως τῆς ἑωθινῆς· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Ὁ Θεὸς, ὁ Θεός μου, πρόσχες μοι· ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μου. 3 ὁ Θεός μου,...

ΨΑΛΜΟΣ 20 (21) – Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΨΑΛΜΟΣ 20 (21) – Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΛΠΙΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Κάθισμα 3 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Κύριε, ἐν τῇ δυνάμει σου εὐφρανθήσεται ὁ βασιλεὺς καὶ ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου ἀγαλλιάσεται σφόδρα. 3 τὴν ἐπιθυμίαν τῆς καρδίας αὐτοῦ ἔδωκας αὐτῷ καὶ τὴν θέλησιν τῶν...

ΨΑΛΜΟΣ 19 (20) – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ 19 (20) – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ Κάθισμα 3 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Ἐπακούσαι σου Κύριος ἐν ἡμέρᾳ θλίψεως, ὑπερασπίσαι σου τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ Ἰακώβ. 3 ἐξαποστείλαι σοι βοήθειαν ἐξ ἁγίου καὶ ἐκ Σιὼν ἀντιλάβοιτό σου..4 μνησθείη πάσης θυσίας σου...

ΨΑΛΜΟΣ 18 (19) – Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

ΨΑΛΜΟΣ 18 (19) – Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ Κάθισμα 3 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 3 ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν. 4 οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ...