ΨΑΛΜΟΣ 16 (17) – ΤΩΡΑ Σ’ ΕΣΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΩ

ΨΑΛΜΟΣ 16 (17) – ΤΩΡΑ Σ’ ΕΣΕΝΑ ΠΡΟΣΦΕΥΓΩ Κάθισμα 2 Προσευχὴ τοῦ Δαυΐδ. 1 Εἰσάκουσον, Κύριε, τῆς δικαιοσύνης μου, πρόσχες τῇ δεήσει μου, ἐνώτισαι τὴν προσευχήν μου οὐκ ἐν χείλεσι δολίοις. 2 ἐκ προσώπου σου τὸ κρῖμά μου ἐξέλθοι, οἱ ὀφθαλμοί μου ἰδέτωσαν...

ΨΑΛΜΟΣ 15 (16) – Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΛΥΤΡΩΣΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ

ΨΑΛΜΟΣ 15 (16) – Η ΧΑΡΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΛΥΤΡΩΣΕ ΑΠ’ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ Κάθισμα 2 Στηλογραφία τῷ Δαυΐδ. 1 Φύλαξόν με, Κύριε, ὅτι ἐπὶ σοὶ ἤλπισα. 2 εἶπα τῷ Κυρίῳ· Κύριός μου εἶ σύ, ὅτι τῶν ἀγαθῶν μου οὐ χρείαν ἔχεις. 3 τοῖς ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αὐτοῦ...

ΨΑΛΜΟΣ 14 (15) – ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 14 (15) – ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ Κάθισμα 2 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Κύριε, τίς παροικήσει ἐν τῷ σκηνώματί σου; ἢ τίς κατασκηνώσει ἐν ὄρει ἁγίῳ σου; 2 πορευόμενος ἄμωμος καὶ ἐργαζόμενος δικαιοσύνην, λαλῶν ἀλήθειαν ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, 3 ὃς οὐκ...

ΨΑΛΜΟΣ 13 (14) – ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΙ Ο ΘΕΟΣ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΨΑΛΜΟΣ 13 (14) – ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΚΙ Ο ΘΕΟΣ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Κάθισμα 2 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ· οὐκ ἔστι Θεός. Διεφθάρησαν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 2 Κύριος ἐκ τοῦ...

ΨΑΛΜΟΣ 12 (13) – ΩΣ ΠΟΤΕ, ΚΥΡΙΕ;

ΨΑΛΜΟΣ 12 (13) – ΩΣ ΠΟΤΕ, ΚΥΡΙΕ; Κάθισμα 2 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Ἕως πότε, Κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ᾿ ἐμοῦ; 3 ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέρας καὶ νυκτός; ἕως πότε...

ΨΑΛΜΟΣ 11 (12) – Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΨΑΛΜΟΣ 11 (12) – Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Κάθισμα 2 1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Σῶσόν με, Κύριε, ὅτι ἐκλέλοιπεν ὅσιος, ὅτι ὠλιγώθησαν αἱ ἀλήθειαι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν ἀνθρώπων. 3 μάταια ἐλάλησεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον...