ΨΑΛΜΟΣ 142 – ΚΥΡΙΕ, ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΗ ΜΕ ΦΕΡΕΙΣ!

ΨΑΛΜΟΣ 142 – ΚΥΡΙΕ, ΣΕ ΔΙΚΗ ΜΗ ΜΕ ΦΕΡΕΙΣ! Κάθισμα 19 Τῷ Δαυΐδ, ὅτε κατεδίωκεν αὐτὸν Ἀβεσσαλὼμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ. 1 Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τὴν δέησίν μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου, εἰσάκουσόν μου ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου· 2 καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ...

ΨΑΛΜΟΣ 141 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟ ΥΣΤΑΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΕΝΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 141 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΤΟ ΥΣΤΑΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΙΩΓΜΕΝΟΥ Κάθισμα 19 1 Συνέσεως τῷ Δαυΐδ, ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τῷ σπηλαίῳ· προσευχή. 2 Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐδεήθην. 3 ἐκχεῶ ἐνώπιον αὐτοῦ τὴν δέησίν μου, τὴν θλῖψίν μου ἐνώπιον...

ΨΑΛΜΟΣ 140 – ΚΥΡΙΕ, ΑΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 140 – ΚΥΡΙΕ, ΑΚΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΜΟΥ Κάθισμα 19 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου· πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σέ. 2 κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου...

ΨΑΛΜΟΣ 139 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΜΕΝΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 139 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΜΕΝΟΥ Κάθισμα 19 1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Ἐξελοῦ με, Κύριε, ἐξ ἀνθρώπου πονηροῦ, ἀπὸ ἀνδρὸς ἀδίκου ῥῦσαί με, 3 οἵτινες ἐλογίσαντο ἀδικίαν ἐν καρδίᾳ, ὅλην τὴν ἡμέραν παρετάσσοντο πολέμους· 4 ἠκόνησαν γλῶσσαν αὐτῶν ὡσεὶ...

ΨΑΛΜΟΣ 138 – ΞΕΡΕΙΣ, ΚΥΡΙΕ, ΕΣΥ ΓΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ

ΨΑΛΜΟΣ 138 – ΞΕΡΕΙΣ, ΚΥΡΙΕ, ΕΣΥ ΓΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ Κάθισμα 19 Εἰς τὸ τέλος· τῷ Δαυΐδ, ψαλμὸς Ζαχαρίου ἐν τῇ διασπορᾷ. 1 Κύριε, ἐδοκίμασάς με, καὶ ἔγνως με· 2 σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ τὴν ἔγερσίν μου, σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθεν· 3 τὴν τρίβον...

ΨΑΛΜΟΣ 137 – ΘΑ ΣΕ ΔΟΞΟΛΟΓΗΣΩ, ΚΥΡΙΕ, Μ’ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ 137 – ΘΑ ΣΕ ΔΟΞΟΛΟΓΗΣΩ, ΚΥΡΙΕ, Μ’ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ Κάθισμα 19 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, Ἀγγαίου καὶ Ζαχαρίου. 1 Ἐξομολογήσομαί σοι, Κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, καὶ ἐναντίον ἀγγέλων ψαλῶ σοι, ὅτι ἤκουσας πάντα τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου. 2 προσκυνήσω πρὸς...