ΨΑΛΜΟΣ 133 – ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ

ΨΑΛΜΟΣ 133 – ΔΟΞΟΛΟΓΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Κάθισμα 18 ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. 1 Ἰδοὺ δὴ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον, πάντες οἱ δοῦλοι Κυρίου οἱ ἑστῶτες ἐν οἴκῳ Κυρίου, ἐν αὐλαῖς οἴκου Θεοῦ ἡμῶν. 2 ἐν ταῖς νυξὶν ἐπάρατε τὰς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ ἅγια καὶ εὐλογεῖτε τὸν Κύριον. 3...

ΨΑΛΜΟΣ 132 – ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ Τ’ ΑΔΕΡΦΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΑΖΙ!

ΨΑΛΜΟΣ 132 – ΠΟΣΟ ΩΡΑΙΟ ΕΙΝΑΙ Τ’ ΑΔΕΡΦΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΜΑΖΙ! Κάθισμα 18 ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. 1 Ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό; 2 ὡς μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ Ἀαρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ...

ΨΑΛΜΟΣ 131 – Η ΣΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ

ΨΑΛΜΟΣ 131 – Η ΣΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ Κάθισμα 18 ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. 1 Μνήσθητι, Κύριε, τοῦ Δαυΐδ καὶ πάσης τῆς πρᾳότητος αὐτοῦ, 2 ὡς ὤμοσε τῷ Κυρίῳ, ηὔξατο τῷ Θεῷ Ἰακώβ· 3 εἰ εἰσελεύσομαι εἰς σκήνωμα οἴκου μου, εἰ ἀναβήσομαι ἐπὶ κλίνης...

ΨΑΛΜΟΣ 130 – ΚΥΡΙΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΤΗΚΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 130 – ΚΥΡΙΕ, ΔΕΝ ΠΕΡΗΦΑΝΕΥΤΗΚΕ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΟΥ Κάθισμα 18 ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. 1 Κύριε, οὐχ ὑψώθη ἡ καρδία μου, οὐδὲ ἐμετεωρίσθησαν οἱ ὀφθαλμοί μου, οὐδὲ ἐπορεύθην ἐν μεγάλοις, οὐδὲ ἐν θαυμασίοις ὑπὲρ ἐμέ. 2 εἰ μὴ ἐταπεινοφρόνουν, ἀλλὰ ὕψωσα τὴν ψυχήν μου ὡς...

ΨΑΛΜΟΣ 129 – ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ

ΨΑΛΜΟΣ 129 – ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ Κάθισμα 18 ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. 1 Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι, Κύριε· 2 Κύριε, εἰσάκουσον τῆς φωνῆς μου· γενηθήτω τὰ ὦτά σου προσέχοντα εἰς τὴν φωνὴν τῆς δεήσεώς μου. 3 ἐὰν ἀνομίας παρατηρήσῃς, Κύριε Κύριε, τίς ὑποστήσεται; 4 ὅτι...

ΨΑΛΜΟΣ 128 – Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ

ΨΑΛΜΟΣ 128 – Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ Κάθισμα 18 ᾨδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. 1 Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ Ἰσραήλ· 2 πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, καὶ γὰρ οὐκ ἠδυνήθησάν μοι. 3 ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί,...