ΨΑΛΜΟΣ 117 – ΘΑ ΖΗΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΟΣΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΑΝΕ

ΨΑΛΜΟΣ 117 – ΘΑ ΖΗΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΗΓΟΥΜΑΙ ΟΣΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΚΑΝΕ Κάθισμα 16 Ἀλληλούϊα. 1 Ἐξομολογεῖσθε τῷ Κυρίῳ, ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ. 2 εἰπάτω δὴ οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι ἀγαθός, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ· 3 εἰπάτω δὴ οἶκος Ἀαρὼν ὅτι ἀγαθός, ὅτι...

ΨΑΛΜΟΣ 116 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΜΝΟΣ

ΨΑΛΜΟΣ 116 – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΥΜΝΟΣ Κάθισμα 16 Ἀλληλούϊα. 1 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, πάντα τὰ ἔθνη, ἐπαινέσατε αὐτόν, πάντες οἱ λαοί, 2 ὅτι ἐκραταιώθη τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ ἡ ἀλήθεια τοῦ Κυρίου μένει εἰς τὸν αἰῶνα. Ερμηνείες Ψαλμού α1 Ὁ ὕμνος εὐχαριστίας.α2 Γιά νά...

ΨΑΛΜΟΣ 115 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠ’ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΨΑΛΜΟΣ 115 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠ’ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ Κάθισμα 16 Ἀλληλούϊα. 1 Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα. 2 ἐγὼ δὲ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου· πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης. 3 τί ἀνταποδώσω τῷ Κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέ μοι; 4...

ΨΑΛΜΟΣ 114 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠ’ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ

ΨΑΛΜΟΣ 114 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΓΛΙΤΩΣΕ ΑΠ’ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ Κάθισμα 16 Ἀλληλούϊα. 1 Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται Κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου, 2 ὅτι ἔκλινε τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλέσομαι. 3 περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι...

ΨΑΛΜΟΣ 113 – ΟΤΑΝ Ο ΙΣΡΑΗΛ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

ΨΑΛΜΟΣ 113 – ΟΤΑΝ Ο ΙΣΡΑΗΛ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ Κάθισμα 16 Ἀλληλούϊα. 1 Ἐν ἐξόδῳ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου, οἴκου Ἰακὼβ ἐκ λαοῦ βαρβάρου, 2 ἐγενήθη Ἰουδαία ἁγίασμα αὐτοῦ, Ἰσραὴλ ἐξουσία αὐτοῦ. 3 ἡ θάλασσα εἶδε καὶ ἔφυγεν, ὁ Ἰορδάνης ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω· 4 τὰ ὄρη...

ΨΑΛΜΟΣ 112 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΝΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΨΑΛΜΟΣ 112 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΑΝΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Κάθισμα 16 Ἀλληλούϊα. 1 Αἰνεῖτε, παῖδες, Κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα Κυρίου· 2 εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος. 3 ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνετὸν τὸ ὄνομα Κυρίου. 4...