ΨΑΛΜΟΣ 100 – ΤΗΝ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΟΥ ΘΑ ΥΜΝΗΣΩ ΚΥΡΙΕ

ΨΑΛΜΟΣ 100 – ΤΗΝ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΟΥ ΘΑ ΥΜΝΗΣΩ ΚΥΡΙΕ Κάθισμα 13 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Ἔλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι, Κύριε· 2 ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ· πότε ἥξεις πρός με; διεπορευόμην ἐν ἀκακίᾳ καρδίας μου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου μου. 3 οὐ προεθέμην πρὸ...

ΨΑΛΜΟΣ 99 – ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 99 – ΕΙΜΑΣΤΕ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ Κάθισμα 13 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ εἰς ἐξομολόγησιν. 1 Ἀλαλάξετε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ, 2 δουλεύσατε τῷ Κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ, εἰσέλθετε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει. 3 γνῶτε ὅτι Κύριος, αὐτός ἐστιν ὁ Θεὸς ἡμῶν, αὐτὸς ἐποίησεν ἡμᾶς καὶ οὐχ...

ΨΑΛΜΟΣ 98 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ

ΨΑΛΜΟΣ 98 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ, Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ Κάθισμα 13 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ὀργιζέσθωσαν λαοί· ὁ καθήμενος ἐπὶ τῶν Χερουβίμ, σαλευθήτω ἡ γῆ. 2 Κύριος ἐν Σιὼν μέγας καὶ ὑψηλός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς λαούς. 3 ἐξομολογησάσθωσαν τῷ...

ΨΑΛΜΟΣ 97 – ΨΑΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΥΜΝΟ

ΨΑΛΜΟΣ 97 – ΨΑΛΕΤΕ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΥΜΝΟ Κάθισμα 13 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος· ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ βραχίων ὁ ἅγιος αὐτοῦ. 2 ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν...

ΨΑΛΜΟΣ 96 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕ, ΧΑΙΡΕΤΑΙ Η ΓΗ

ΨΑΛΜΟΣ 96 – Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕ, ΧΑΙΡΕΤΑΙ Η ΓΗ Κάθισμα 13 Τῷ Δαυΐδ, ὅτε ἡ γῆ αὐτοῦ ἀποκαθίστατο. 1 Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, εὐφρανθήτωσαν νῆσοι πολλαί. 2 νέφη καὶ γνόφος κύκλῳ αὐτοῦ, δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ. 3 πῦρ ἐναντίον...

ΨΑΛΜΟΣ 95 – ΥΜΝΟΣ ΝΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ

ΨΑΛΜΟΣ 95 – ΥΜΝΟΣ ΝΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ Κάθισμα 13 Αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ, ὅτι ὁ οἶκος ᾠκοδόμητο μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν· ἀνεπίγραφος παρ’ Ἑβραίοις. 1 Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ· 2 ᾄσατε τῷ Κυρίῳ· εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ,...