ΨΑΛΜΟΣ 90 – ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 90 – ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ Κάθισμα 12 Αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυΐδ. 1 Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. 2 ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· ἀντιλήπτωρ μου εἶ καὶ καταφυγή μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ᾿ αὐτόν, 3 ὅτι αὐτὸς...

ΨΑΛΜΟΣ 89 – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΕΥΓΕΙ, Ο ΘΕΟΣ ΜΕΝΕΙ ΑΙΩΝΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ 89 – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΕΥΓΕΙ, Ο ΘΕΟΣ ΜΕΝΕΙ ΑΙΩΝΙΑ Κάθισμα 12 Προσευχὴ τοῦ Μωυσῆ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. 1 Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ· 2 πρὸ τοῦ ὄρη γενηθῆναι καὶ πλασθῆναι τὴν γῆν καὶ τὴν οἰκουμένην, καὶ ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ....

ΨΑΛΜΟΣ 88 – ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΕ, ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕΣ ΣΤΟ ΔΑΒΙΔ;

ΨΑΛΜΟΣ 88 – ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΕ, ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕΣ ΣΤΟ ΔΑΒΙΔ; Κάθισμα 12 1 Συνέσεως Αἰθὰμ τῷ Ἰσραηλίτῃ. 2 Τὰ ἐλέη σου, Κύριε, εἰς τὸν αἰῶνα ᾄσομαι, εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν ἀπαγγελῶ τὴν ἀλήθειάν σου ἐν τῷ στόματί μου, 3 ὅτι εἶπας· εἰς τὸν αἰῶνα ἔλεος...

ΨΑΛΜΟΣ 87 – ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ, ΚΥΡΙΕ, ΠΡΙΝ ΑΠΟΘΑΝΩ

ΨΑΛΜΟΣ 87 – ΒΟΗΘΗΣΕ ΜΕ, ΚΥΡΙΕ, ΠΡΙΝ ΑΠΟΘΑΝΩ Κάθισμα 12 1 ᾨδὴ ψαλμοῦ τοῖς υἱοῖς Κορέ· εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ Μαελὲθ τοῦ ἀποκριθῆναι λόγον συνέσεως Αἰθὰμ τῷ Ἰσραηλίτῃ. 2 Κύριε ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου, ἡμέρας ἐκέκραξα καὶ ἐν νυκτὶ ἐναντίον σου· 3 εἰσελθέτω ἐνώπιόν σου...

ΨΑΛΜΟΣ 86 – ΣΙΩΝ, Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 86 – ΣΙΩΝ, Η ΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Κάθισμα 12 Τοῖς υἱοῖς Κορὲ ψαλμὸς ᾠδῆς. 1 Οἱ θεμέλιοι αὐτοῦ ἐν τοῖς ὄρεσι τοῖς ἁγίοις· 2 ἀγαπᾷ Κύριος τὰς πύλας Σιὼν ὑπὲρ πάντα τὰ σκηνώματα Ἰακώβ. 3 δεδοξασμένα ἐλαλήθη περὶ σοῦ ἡ πόλις τοῦ Θεοῦ. (διάψαλμα). 4 μνησθήσομαι Ῥαὰβ...

ΨΑΛΜΟΣ 85 – ΚΥΡΙΕ Σ’ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ ΜΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 85 – ΚΥΡΙΕ Σ’ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΑΙ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ ΜΟΥ Κάθισμα 12 Προσευχὴ τῷ Δαυΐδ. 1 Κλῖνον, Κύριε, τὸ οὖς σου καὶ ἐπάκουσόν μου, ὅτι πτωχὸς καὶ πένης εἰμὶ ἐγώ. 2 φύλαξον τὴν ψυχήν μου, ὅτι ὅσιός εἰμι· σῶσον τὸν δοῦλόν σου, ὁ Θεός μου, τὸν ἐλπίζοντα ἐπὶ σέ. 3...