ΨΑΛΜΟΣ 76 – ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ ΑΝΑΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΣΟΥ ΕΡΓΑ

ΨΑΛΜΟΣ 76 – ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΘΛΙΨΗ ΑΝΑΘΥΜΑΜΑΙ ΤΑ ΘΑΥΜΑΣΤΑ ΣΟΥ ΕΡΓΑ Κάθισμα 10 1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ Ἰδιθούν· ψαλμὸς τῷ Ἀσάφ. 2 Φωνῇ μου πρὸς Κύριον ἐκέκραξα, φωνῇ μου πρὸς τὸν Θεόν, καὶ προσέσχε μοι. 3 ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς μου τὸν Θεὸν ἐξεζήτησα, ταῖς χερσί μου νυκτὸς...

ΨΑΛΜΟΣ 75 – ΣΤΗ ΣΙΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

ΨΑΛΜΟΣ 75 – ΣΤΗ ΣΙΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΣΥΝΤΡΙΨΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κάθισμα 10 1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις· ψαλμὸς τῷ Ἀσάφ, ᾠδὴ πρὸς τὸν Ἀσσύριον. 2 Γνωστὸς ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ὁ Θεός, ἐν τῷ Ἰσραὴλ μέγα τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 3 καὶ ἐγενήθη ἐν εἰρήνῃ ὁ τόπος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατοικητήριον αὐτοῦ ἐν...

ΨΑΛΜΟΣ 74 – Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΡΙΤΗΣ

ΨΑΛΜΟΣ 74 – Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΡΙΤΗΣ Κάθισμα 10 1 Εἰς τὸ τέλος· μὴ διαφθείρῃς· ψαλμὸς ᾠδῆς τῷ Ἀσάφ. 2 Ἐξομολογησόμεθά σοι, ὁ Θεός, ἐξομολογησόμεθά σοι καὶ ἐπικαλεσόμεθα τὸ ὄνομά σου. 3 διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου, ὅταν λάβω καιρόν· ἐγὼ εὐθύτητας κρινῶ. 4 ἐτάκη...

ΨΑΛΜΟΣ 73 – ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 73 – ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΘΕΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ Κάθισμα 10 Συνέσεως τῷ Ἀσάφ. 1 Ἱνατί ἀπώσω, ὁ Θεός, εἰς τέλος; ὠργίσθη ὁ θυμός σου ἐπὶ πρόβατα νομῆς σου; 2 μνήσθητι τῆς συναγωγῆς σου, ἧς ἐκτήσω ἀπ᾿ ἀρχῆς· ἐλυτρώσω ῥάβδον κληρονομίας σου, ὄρος Σιὼν...

ΨΑΛΜΟΣ 72 – ΟΤΑΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ

ΨΑΛΜΟΣ 72 – ΟΤΑΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΣΕ ΟΛΑ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΝ Κάθισμα 10 Ψαλμὸς τῷ Ἀσάφ. 1 Ὡς ἀγαθὸς ὁ Θεὸς τῷ Ἰσραήλ, τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ. 2 ἐμοῦ δὲ παραμικρὸν ἐσαλεύθησαν οἱ πόδες, παρ᾿ ὀλίγον ἐξεχύθη τὰ διαβήματά μου. 3 ὅτι ἐζήλωσα ἐπὶ τοῖς ἀνόμοις εἰρήνην...

ΨΑΛΜΟΣ 71 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ

ΨΑΛΜΟΣ 71 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΥΛΟΓΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΑ Κάθισμα 10 Εἰς τὸ τέλος· Εἰς Σαλωμών· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 1 Ὁ Θεὸς, τὸ κρίμα σου τῷ βασιλεῖ δὸς καὶ τὴν δικαιοσύνην σου τῷ υἱῷ τοῦ βασιλέως 2 κρίνειν τὸν λαόν σου ἐν δικαιοσύνῃ καὶ τοὺς πτωχούς σου ἐν κρίσει....