ΨΑΛΜΟΣ 8 – Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΨΑΛΜΟΣ 8 – Η ΔΟΞΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Κάθισμα 1 1 – Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν ληνῶν· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Κύριε ὁ Κύριος ἡμῶν, ὡς θαυμαστὸν τὸ ὄνομά σου ἐν πάσῃ τῇ γῇ· ὅτι ἐπήρθη ἡ μεγαλοπρέπειά σου ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν. 3 ἐκ στόματος νηπίων...

ΨΑΛΜΟΣ 7 – ΚΥΡΙΕ, ΑΠΟΔΩΣΕ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΨΑΛΜΟΣ 7 – ΚΥΡΙΕ, ΑΠΟΔΩΣΕ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Κάθισμα 1 1 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὃν ᾖσε τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ τῶν λόγων Χουσὶ υἱοῦ Ἰεμενεί. 2 Κύριε ὁ Θεός μου, ἐπὶ σοὶ ἤλπισα· σῶσόν με ἐκ πάντων τῶν διωκόντων με καὶ ῥῦσαί με, 3 μήποτε ἁρπάσῃ ὡς λέων τὴν ψυχήν μου, μὴ ὄντος...

ΨΑΛΜΟΣ 6 – ΚΥΡΙΕ, ΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙΣ

ΨΑΛΜΟΣ 6 – ΚΥΡΙΕ, ΜΗ ΜΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙΣ Κάθισμα 1 1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ὕμνοις, ὑπὲρ τῆς ὀγδόης· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Κύριε, μὴ τῷ θυμῷ σου ἐλέγξῃς με, μηδὲ τῇ ὀργῇ σου παιδεύσῃς με. 3 ἐλέησόν με, Κύριε, ὅτι ἀσθενής εἰμι· ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τὰ ὀστᾶ μου, 4 καὶ...

ΨΑΛΜΟΣ 5 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Ν’ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙ

ΨΑΛΜΟΣ 5 – ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ Ν’ ΑΠΟΚΡΙΘΕΙ Κάθισμα 1 1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῆς κληρονομούσης· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ. 2 Τὰ ῥήματά μου ἐνώτισαι, Κύριε, σύνες τῆς κραυγῆς μου· 3 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ὁ βασιλεύς μου καὶ ὁ Θεός μου. ὅτι πρὸς σὲ...

ΨΑΛΜΟΣ 4 – Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΨΑΛΜΟΣ 4 – Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Κάθισμα 1 1 Εἰς τὸ τέλος, ἐν ψαλμοῖς· ᾠδὴ τῷ Δαυΐδ. 2 Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσάς μου, ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου· ἐν θλίψει ἐπλάτυνάς με. οἰκτείρησόν με καὶ εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου. 3...

ΨΑΛΜΟΣ 3 – ΜΕ ΚΥΚΛΩΣΑΝ ΕΧΘΡΟΙ

ΨΑΛΜΟΣ 3 – ΜΕ ΚΥΚΛΩΣΑΝ ΕΧΘΡΟΙ Κάθισμα 1 1 Ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ, ὁπότε ἀπεδίδρασκεν ἀπὸ προσώπου Ἀβεσσαλὼμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ 2 Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; πολλοὶ ἐπανίστανται ἐπ᾿ ἐμέ· 3 πολλοὶ λέγουσι τῇ ψυχῇ μου· οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ....